Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 “Pärnu linna põhimäärus” § 68 lõike 2 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Pärnu Sotsiaalkeskus
(1) Pärnu Sotsiaalkeskus (edaspidi Keskus) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav hoolekandeasutus. Keskus on Eakate Avahoolduskeskuse ja Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse õigusjärglane.
(2) Keskus juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, samuti käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Asukoht ja tegutsemiskoht
(1) Keskus asub Pärnus, Keskuse postiaadress on Riia mnt 70, 80021 Pärnu.
(2) Keskus tegutseb ka aadressidel Metsa 10, Pärnu ja Suur-Posti 18, Pärnu.

§ 3. Pitsat ja sümboolika
Keskusel on oma nimega pitsat ja oma sümboolika, mille kasutamine toimub Keskuse asjaajamiskorras sätestatud alustel.

2. peatükk
TEGEVUSE EESMÄRGID, ÜLESANDED JA PÕHIMÕTTED

§ 4. Tegevuse eesmärgid
Keskuse tegevuse eesmärgid on:
1) isiku vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste osutamine eesmärgiga suurendada või säilitada isiku iseseisvat toimetulekuvõimet;
2) tõsta elanikkonna teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ning ennetada toimetulekuraskusi.

§ 5. Ülesanded
(1) Oma eesmärkide saavutamiseks osutab Keskus järgmiseid sotsiaalteenuseid:
1) sotsiaalnõustamine;
2) koduteenus;
3) sotsiaaltransporditeenus;
4) päevakeskus;
5) riiklikud erihoolekandeteenused;
6) rehabilitatsiooniteenus;
7) toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused.
(2) Keskus kogub ja edastab linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond) informatsiooni teenuste kasutamise ja teenuste vajaduse muutumise kohta.
(3) Keskus osaleb Pärnu linna arengukavas hoolekannet puudutava osa väljatöötamisel ja elluviimisel.
(4) Keskus loob võimalusi erinevateks tegevusteks tehes koostööd asutuste ja organisatsioonidega elanikkonna väärtushinnanguid kujundavate ja iseseisvat toimetulekut toetavate ürituste ning kampaaniate korraldamisel.

§ 6. Tegevuse põhimõtted
Keskus osutab teenuseid eelkõige Pärnu linna elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse teenuseid vastava omavalitsusüksusega sõlmitud lepingu alusel.

§ 7. Arengukava
(1) Keskuse järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostatakse arengukava.
(2) Arengukava koostatakse ja kinnitatakse Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud korras.
(3) Arengukava avalikustatakse Keskuse veebilehel.

§ 8. Õigused
Keskusel on õigus:
1) osutada tasulisi teenuseid linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel;
2) saada linnavalitsuselt, selle struktuuriüksustelt ja linnavalitsuse hallatavatelt asutustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

3. peatükk KOOSSEIS JA JUHTIMINE

§ 9. Struktuur ja koosseis
(1) Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus.
(2) Töötamine Keskuses toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadustega.

§ 10. Juhtimine
(1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus.
(2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea või tema volitatud isik.
(3) Juhataja juhib Keskust vastavalt Keskuse põhimäärusele, töölepingule ja ametijuhendile.
(4) Juhataja äraolekul täidab juhataja ülesandeid linnapea käskkirjas määratud isik.

§ 11. Hoolekogu
(1) Keskuse edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ning tegevuste ja arenguga seotud küsimuste koordineerimiseks ja nõustamiseks kinnitab linnavalitsus juhataja ettepanekul vähemalt 5 liikmelise hoolekogu.
(2) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
1) linnavalitsuse esindaja(d);
2) Keskuse töötajate esindaja(d);
3) sihtgrupi esindaja(d).
(3) Hoolekogu pädevuses on:
1) Keskuse tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine linnavalitsusele ja juhatajale töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
2) Keskuse põhimääruse ja arengukava kooskõlastamine;
3) Keskuse tegevuse tööplaani ja aruande ning eelarve kooskõlastamine;
4) muude oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine juhatajale.

§ 12. Hoolekogu töökorralduse põhimõtted
(1) Hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku Keskuse juhataja, kes osaleb hoolekogu koosolekutel, kuid ei ole hoolekogu liige.
(2) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe.
(3) Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord poolaastas ning koosolekud kutsub kokku hoolekogu esimees.
(4) Hoolekogu teeb otsused poolthäälteenamusega. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku liikmetest. Hoolekogu otsused protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees ja protokollija.
(5) Hoolekogu võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma nõusoleku üle poole hoolekogu liikmetest.

4. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 13. Keskuse vara
Keskus valitseb, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara volikogu kehtestatud korras.

§ 14. Keskuse eelarve
(1) Keskuse kulud kaetakse linnaeelarvest.
(2) Keskus võib saada vahendeid ka füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena.
(3) Keskuse rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.
(4) Keskuse raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab linnavalitsuse raamatupidamise teenistus.

§ 15. Keskuse asjaajamine ja aruandlus
(1) Keskus korraldab oma asjaajamist lähtuvalt õigusaktidega kehtestatud nõuetest ja vastavalt Keskuse kinnitatud asjaajamise korrale.
(2) Keskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 16. Järelevalve
Keskuse ja juhataja tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab teenistusliku järelevalvet linnavalitsus.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 17. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

6. peatükk LÕPPSÄTTED

§ 18. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine
Pärnu Linnavolikogu 20. septembri 2007 määrus nr 25 „Eakate Avahoolduskeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.
§ 19. Jõustumine
Määrus jõustub 1. aprillil 2017.


/allkirjastatud digitaalselt/
Andrei Korobeinik volikogu esimees