Päevahoiuteenus täisealistele erivajadustega inimestele

"Sotsiaalteenuste osutamise kord"

Kinnitatud Pärnu linnavolikogu määrusega 24. mai 2018 nr 20

Teenuse taotlus "word"

Teenuse taotlus "PDF"

Teenust osutatakse tööpäevadel kuni 8 tundi päevas Pärnu Sotsiaalkeskuses, Riia mnt 70.
Päevahoiuteenuse eesmärk on turvalise keskkonna, võimetekohase loova tegevuse ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist ja tegevusvõimest tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla, samuti teenuse saaja lähedastele (vanemale/hooldajale/eeskostjale) võimaluse andmine tööturul püsimiseks või ajutiseks puhkuseks.
Teenus sisaldab:
 • juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel ning vajalike hooldusprotseduuride teostamisel;
 • abistamist söömisel;
 • aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;
 • ohutuse ja järelevalve kindlustamist kliendile enesele ja teistele.

Teenuse saajad

 • Päevahoiuteenust on õigus saada erivajadusega täisealisel isikul, kes elab koos pere ja/või lähedastega ning kellel on tuvastatud puuduv töövõime ja raske või sügav vaimu- või liitpuue ning kelle rahvastikuregistri järgseks elukohaks on Pärnu linn.
 • Isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Pärnu linnas, kuid asuvad linna territooriumil, osutatakse teenust kooskõlastatult teenuse taotleja rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega vastava lepingu olemasolul.
 • Isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Pärnu linnas ning kelle tegelik elukoht on mõnes teises omavalitsuses, osutatakse teenust vabade kohtade olemasolul ja kooskõlastatult teenuse taotleja rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega vastava lepingu olemasolul.
Teenust ei osutata statsionaarset ravi vajava psüühikahäirega või somaatilisest haigusest tuleneva põetusvajadusega isikutele; sõltuvusprobleemidega isikutele; nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja isikutele, kelle agressiivne käitumine on ohtlik teistele teenuse saajatele ja teenuse osutajale.

Teenuse taotlemine

 • teenuse saamiseks esitab päevahoiuteenuse vajaja või tema seaduslik esindaja kirjaliku taotluse linnavalitsuse sotsiaalosakonnale
 • taotlusega koos esitab taotleja puude raskusastme otsuse, perearsti poolt väljastatud tõendi nakkushaiguste mittepõdemise kohta.
 • olemasolul kohtumääruse eestkostjaks määramise kohta ja kehtiva rehabilitatsiooniplaani.

Tasu teenuse eest

 • Teenus on tasuline, teenuse hinna kehtestab Pärnu linnavalitsus.
 • Teenuse hind ei sisalda toitlustamise ning individuaalsete hooldus- ja abivahendite maksumust.
 • Põhjendatud juhtudel võib teenuse saaja taotleda teenuse eest tasumisest vabastamist või selle vähendamist. Tasu maksmisest vabastamise otsustab Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjon, võttes eelkõige arvesse perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu ja taotleja majanduslikku toimetulekut.
3.1. Täisealise liitpuudega inimese päevahoiuteenus Pärnu linna elanikele (tööpäevadel 8.00-17.00, hind ei sisalda toitlustust ja hügieenivahendeid).
1 päev/  1 tund10,00/ 1,25
3.2. Täisealise liitpuudega inimese päevahoiuteenus teiste kohalike omavalitsusüksuste elanikele (tööpäevadel 8.00-17.00, hind ei sisalda toitlustust ja hügieenivahendeid.
1 päev/ 1 tund15,00/ 1,90

Teenuse koordineerimine

Pärnu Sotsiaalkeskus, Heli Kallasmaa
juhataja@sotsiaal.ee 
442 0432, 512 3701