Teenuse taotlemine

Teenusele registreerimiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti poolt välja antud suunamiskiri.
Saatke suunamiskiri selle kättesaamisest 60 kalendripäeva jooksul Pärnu Sotsiaalkeskusesse, e-posti aadressil info@sotsiaal.ee või aadressil Riia mnt 70 Pärnu.

Teenusele registreerimine Pärnu Sotsiaalkeskuses ja info küsimine E-R kell 8:00-16:00.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on puudega inimesele osutatav sotsiaalteenus, mille raames tehakse rehabiliteerivaid tegevusi rehabilitatsiooniprogrammi, tegevuskava või isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel.

Teenuse eesmärgiks on toetada puudega või piiratud töövõimega inimest igapäevaeluga toimetulekul, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist. Teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaselt hakkama saada.

SRT on olemuselt aktiivne, st et inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsioonispetsialisti juhendamisel ja abiga, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme/hooldajaga.

SRT on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

Pärnu Sotsiaalkeskus osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust alates 2009. aastast.