Rehabilitatsiooniteenused

Mis on rehabilitatsiooniteenus?

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö-, ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Teenuse konkreetne eesmärk on puudega lapse puhul aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul soodustada tööle asumist või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

Pärnu Sotsiaalkeskus osutab rehabilitatsiooniteenust alates 2009. aastast. Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad psühhiaater, sotsiaaltöötajad, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut, eripedagoog, logopeed, eripedagoog-loovterapeut, kogemusnõustajad.

Sihtgrupp

  • puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad lapsed kuni 18-eluaastani
  • 16-aastased ja vanemad puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad isikud
  • 16-aastased kuni vanaduspensionikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud, kellele on määratud töövõimekaotus 40% või enam 

Teenused

  • Rehabilitatsiooniplaani koostamine
Selgitatakse välja inimese soovid, vajadused, olemasolevad oskused ja võimed ning keskkonna ressurssid. Inimesega koostöös leitakse erinevad toetusvõimalused, hinnatakse nende sobivust ja koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan. Vajadusel koostatakse rehabilitatsiooniplaan kliendi elukohas.
  • Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
Juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.
  • Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine.

Teenuse taotlemine

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti poolt välja antud suunamiskiri. Suunamiskiri antakse välja esitatud taotluse alusel, mida on võimalik täita elukohajärgses pensioniametis või saata taotlus postiga.
Taotluse vorm on kättesaadav on kättesaadav elukohajärgses pensioniametis või Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt - blanketid.
Suunamiskiri saadetakse isikule postiga taotluses märgitud aadressil.
Tooge või saatke suunamiskiri selle kättesaamisest 21 kalendripäeva jooksul Pärnu Sotsiaalkeskusesse, aadressil Riia mnt 70 Pärnu. Suunamiskirja alusel registreeritakse Teid rehabilitatsiooniteenuse järjekorda.
e-posti aadress:info@sotsiaal.ee