Tugiisikuteenus toimetulekuraskustes lastega peredele

"Sotsiaalteenuste osutamise kord"
Kinnitatud Pärnu linnavolikogu määrusega 20. mai 2021 nr 5

Teenuse koordineerimine Pärnu Sotsiaalkeskuses

Sotsiaalpedagoog, Annely Ausma
5566 4039
tugiisik@sotsiaal.ee 

Teenuse saajad

Last kasvatav isik, kellele osutatakse tugiisikuteenust täiendavalt lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamiseks.

Laps või last kasvatav isik on õigustatud teenust saama kuni lapse täisealiseks saamiseni või põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses tasemeõppes õppiva lapse kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Teenuse taotlemine 

Teenuse taotlemiseks esitab teenuse soovija taotluse Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale.

Teenuse vajaduse märkamisel võib teenuse osutamise protsessi algatada ka sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialist teenust taotlema õigustatud isiku kirjalikul nõusolekul.

Teenuse osutajaks on Pärnu linnavalitsuse hallatav asutus Pärnu Sotsiaalkeskus tugiisikute kaudu.

Pärnu Sotsiaalkeskus lähtub teenuse osutamisel enda poolt välja töötatud ja sotsiaalosakonnaga kooskõlastatud teenuse osutamise juhendist, mis sisaldab teenusele ja tugiisikutele seatud nõudeid, klienditeeninduse standardit, tagasiside süsteemi, kaebuste lahendamise protseduuri ning kvaliteedi tagamise ja tulemuslikkuse hindamise süsteemi.

Kontaktid

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu. 444 8124   linda.oisman@parnu.ee
Nele Tamm, lastekaitsespetsialist Paikuse piirkonnas:  444 8156;  nele.tamm@parnu.ee
Sirje Järvet, lastekaitsespetsialist, Audru ja Tõstamaa piirkond:  444 8172;  sirje.jarvet@parnu.ee