Tugiisikuteenus lastega peredele

"Sotsiaalteenuste osutamise kord"
Kinnitatud Pärnu linnavolikogu määrusega 24. mai 2018 nr 20

Teenuse koordineerimine

Sotsiaalpedagoog, Annely Ausma
5566 4039
tugiisik@sotsiaal.ee  Tugiisikuteenust osutatakse Pärnu linna registreeritud ja siin elavatele lastega peredele, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime säilitamiseks, parandamiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks.

Teenus on klientidele tasuta ja teenuse osutamise kulud kaetakse linna eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

Teenuse saajad

  • lastega pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
  • lastega pered, kus vanematel puuduvad teadmised ja oskused lapse eest hoolitsemiseks ja lapse arengu toetamiseks;

Lastega pere on õigustatud teenust saama, kuni nende alaealine laps, kes ei õpi, saab 18-aastaseks, või põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppiv keskhariduseta laps saab 19-aastaseks. Lapse 19-aastaseks saamisel on pere õigustatud teenust saama kuni jooksva õppeaasta lõpuni.

Teenuse taotlemine 

Teenuse taotlemiseks esitab teenuse soovija taotluse Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale.

Teenuse vajaduse märkamisel võib teenuse osutamise protsessi algatada ka sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialist teenust taotlema õigustatud isiku kirjalikul nõusolekul.

Lapse heaolu ohtu sattumisel võib teenuse määrata ka lapse seadusliku esindaja nõusolekuta, kui teenuse osutamine on kohtu poolt rakendatud abinõuks ohu ärahoidmisel ja lapse huvide kaitsel.

Teenuse osutajaks on Pärnu linnavalitsuse hallatav asutus Pärnu Sotsiaalkeskus tugiisikute kaudu.

Tugiisikuks ei saa olla teenuse saaja pereliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.

Pärnu Sotsiaalkeskus lähtub teenuse osutamisel enda poolt välja töötatud ja sotsiaalosakonnaga kooskõlastatud teenuse osutamise juhendist, mis sisaldab teenusele ja tugiisikutele seatud nõudeid, klienditeeninduse standardit, tagasiside süsteemi, kaebuste lahendamise protseduuri ning kvaliteedi tagamise ja tulemuslikkuse hindamise süsteemi.

Kontaktid

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu. 444 8124  lastekaitse@parnu.ee