Tugiisikuteenus toimetulekuraskustes lastega peredele

"Sotsiaalteenuste osutamise kord"
Kinnitatud Pärnu linnavolikogu määrusega 20. mai 2021 nr 5

Teenuse koordineerimine Pärnu Sotsiaalkeskuses

Sotsiaalpedagoog, Annely Ausma
5566 4039   tugiisik@sotsiaal.ee 

Teenuse saajad

Last kasvatav isik, kellele osutatakse tugiisikuteenust täiendavalt lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamiseks.

Laps või last kasvatav isik on õigustatud teenust saama kuni lapse täisealiseks saamiseni või põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses tasemeõppes õppiva lapse kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Teenuse taotlemine 

Teenuse taotlemiseks esitab teenuse soovija taotluse Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale.

Teenuse vajaduse märkamisel võib teenuse osutamise protsessi algatada ka sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialist, teenust taotlema õigustatud isiku kirjalikul nõusolekul.

Teenuse osutajaks on Pärnu Sotsiaalkeskus tugiisikute kaudu.

Kontaktid

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu. 5306 7633   linda.oisman@parnu.ee
Sirje Järvet, lastekaitsespetsialist, Audru ja Tõstamaa piirkond:  524 9564   sirje.jarvet@parnu.ee
Pärnu linnavalitsuse lastekaitseteenistus