Isikukeskne erihoolekande teenusmudel

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond jätkab osalemist projektis ISTE ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, millega aidatakse ja toetakse vaimse tervise tõttu juhendamist, nõustamist ja abistamist vajavaid Pärnu inimesi.
Projekti piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
1) vähemalt 16- aastane
2) isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
3) sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest: a. isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust), b. isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või c. isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Lisainformatsioon:
Liisa Saks, Pärnu linnavalitsuse ISTE projekti juhtumikorraldaja
5887 1197 liisa.saks@parnu.ee

Koos juhtumikorraldajaga selgitatakse välja konkreetse inimese toetusvajadus:
- teiste inimestega suhtlemisel;
- vaimse tervise hoidmisel;
- füüsilise tervise eest hoolitsemisel;
- liikumisel nii kodus kui väljaspool kodu;
- töö ja õppimisega seotud tegevustes;
- vaba aja sisustamisel igapäevaeluga toimetulekul.

Pärnu linn osales projekti II etapis 2020–2021, jätkuprojektis 2022 ning perioodil 2023–2024
Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn.

2023–2024
Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond, TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“
Omafinantseering = 0
Projekti maksumus 631 554 eurot
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2023–31.12.2024
Perioodil on 55 teenuskohta

Või otsi informatsiooni siit