Sihtgrupid

  • alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);
  • alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema SRT-le suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet;
  • puuduva töövõimega tööealised inimesed. Nemad saavad SRT taotleda ja Sotsiaalkindlustusamet hindab nende SRT vajadust ka sel juhul, kui nad töötavad või õpivad või on töötuna arvele võetud Töötukassas;
  • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud Töötukassas.
  • ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue;
  • vanaduspensioniealine inimene, kellel on puue (määratud sügav, raske või keskmine puude raskusaste).