Pärnu Sotsiaalkeskus on asutuse eetikakoodeksi koostamisel lähtunud:
  • sotsiaaltööd reguleerivatest rahvusvahelistest (ÜRO inimõiguste üld­dek­la­rat­sioon, Euroopa sotsiaalharta) ja riiklikest (EV põhiseadus, sotsiaalhoolekande sea­dus, perekonnaseadus, kutseseadus) alusdokumentidest;
  • Eesti sotsiaaltöö III kongressil 30. novembril 2005 vastu võetud „Sotsiaalala töö­ta­ja eetikakoodeksist“;
  • asutuse põhiväärtustest; 
Pärnu Sotsiaalkeskuse eetikakoodeks on pidevalt arenev seisukohtade kogum, mis kuulub regulaarselt üle vaatamisele asutuse töötajate poolt, mitte harvemini kui kord 2 aasta jooksul.

EETIKAKOODEKS