Töötajate ametijuhendid

JUHATAJA AMETIJUHEND
Juhataja töö põhieesmärgid on:
 • Pärnu Sotsiaalkeskuse (edaspidi Keskus) eesmärgipärane juhtimine ja seadusjärgne esindamine töölepingu kehtivuse ajal vastavalt keskuse põhimäärusele, ametijuhendile, seadustele ja teistele õigusaktidele koostöös Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga (edaspidi osakond).
 • Keskuse majandus- ja finantstegevuse tulemuslik juhtimine koostöös hoolekogu ja osakonnaga.
 • Eesmärgipärase juhtimise ja kodukorra tagamine keskuses.

KODUTEENUSE JUHI AMETIJUHEND

Koduteenuse juhi töö põhieesmärk on:
tagada avahoolduskeskuse poolt osutatavate koduteenuste osutamine lähtudes:
 • teenusele kehtivatest kvaliteedinõuetest;
 • Pärnu linnavalitsuse poolt kehtestatud teenuse osutamise korrast;
 • isikutega või nende esindajatega sõlmitud lepingutest. 

JUHATAJA ASETÄITJA-INFOJUHI AMETIJUHEND
Juhataja asetäitja töö põhieesmärgid on:
 • asendada asutuse juhatajat tema äraolekul;
 • hallata ja korrastada asutuse infovoogusid ja avalikku suhtlust;
 • korraldada asutuses asjaajamist, arhiivindusega seonduvaid tegevusi ja personalialast tööd.

SOTSIAALPEDAGOOGI AMETIJUHEND

Sotsiaalpedagoogi töö põhieesmärgid on:

 • tugiisikuteenuse saajate sotsiaalpedagoogiline nõustamine, jõustamine ning iseseiseva toimetulekuvõime suurendamine;
 • isikliku abistaja teenuse tulemuslik korraldamine teenuse saajate iseseisva toimetulekuvõime tõstmiseks.


LIIKUMISPUUDEGA INIMESTE PÄEVAKESKUSE SOTSIAALPEDAGOOGI AMETIJUHEND
Päevakeskuse sotsiaalpedagoogi töö põhieesmärk on klientide sotsiaalsete- ja tööoskuste arendamine, toimetulekuvõime parandamine või säilitamine olemasoleval tasemel, lähtuvalt kliendi isiklikust arengukavast ja rehabilitatsiooniplaanist.

HOOLDUSTÖÖTAJA (koduteenuse osutaja) AMETIJUHEND
Hooldustöötaja töö põhieesmärk on koduteenuse osutamine vastavalt Pärnu Linnavalitsuse poolt kehtestatud teenuse osu­ta­mise korrale, Pärnu Sotsiaalkeskuse ja tema poolt teenindatava isiku (edaspidi: Kliendi) vahel sõl­mitud teenuse osutamise lepingule ja selle lisadele.

Hooldustöötaja (koduteenuse osutaja) tööülesannete kirjeldus

SOTSIAALTÖÖTAJA-TUGIISIKU  AMETIJUHEND
Sotsiaaltöötaja-tugiisiku töö põhieesmärk on toimetulekuraskustes lastega perede (teenuse saaja) sotsiaalnõustamine ja jõustamine ning toimetulekuvõime tõstmine.

VABAAJAKESKUSE JUHI AMETIJUHEND
Vabaajakeskuse juhi töö põhiülesanded on:
 • tagada Metsa 10 vabaajakeskuses tegutsevate huvi- ja harrastusringide, organisatsioonide ja eraisikute tegevuseks tingimused lähtudes:
  • organisatsioonidega ja eraisikutega sõlmitud lepingutest;
  • vabaajakeskuse sisekorraeeskirjaeeskirjadest.
PÄEVAKESKUSE HELIN TEGEVUSTERAPEUDI AMETIJUHEND
Tegevusterapeudi töö põhieesmärk on päevakeskuse teenuse saajate tegevusvõime säilitamine ja edendamine ning nende igapäevaeluks vajaliku iseseisvuse suurendamine.


Igapäevaelu toetamise teenuse PÄEVA JA NÄDALAHOIU TÖÖTAJATE AMETIJUHEND
Päeva- ja nädalahoiuteenuse töötajate töö põhiülesanded on:

 • Vähendada lähedaste hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus osalemist.
 • Pakkuda raske või sügav intellektihäirega täisealistele hooldust vajavatele inimestele nende toimetulekuks vajalike tegevuskomponentidega teenust, mis võimaldab jätkata elamist koduses keskkonnas.