Töötajate ametijuhendid

JUHATAJA AMETIJUHEND
Juhataja töö põhieesmärgid on:
 • Pärnu Sotsiaalkeskuse (edaspidi Keskus) eesmärgipärane juhtimine ja seadusjärgne esindamine töölepingu kehtivuse ajal vastavalt keskuse põhimäärusele, ametijuhendile, seadustele ja teistele õigusaktidele koostöös Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga (edaspidi osakond).
 • Keskuse majandus- ja finantstegevuse tulemuslik juhtimine koostöös hoolekogu ja osakonnaga.
 • Eesmärgipärase juhtimise ja kodukorra tagamine keskuses.
JUHATAJA ASETÄITJA, KODUTEENUSE KORRALDAJA AMETIJUHEND

Juhataja asetäitja, koduteenuse korraldaja töö põhieesmärgid on:
tagada avahoolduskeskuse poolt osutatavate koduteenuste osutamine lähtudes:
 • teenusele kehtivatest kvaliteedinõuetest;
 • Pärnu linnavalitsuse poolt kehtestatud teenuse osutamise korrast;
 • isikutega või nende esindajatega sõlmitud lepingutest. 

SEKRETÄR-JUHIABI AMETIJUHEND
Juhiabi töö põhieesmärgid on:
 • hõlbustada asutuse juhataja tööd;
 • hallata ja korrastada asutuse infovoogusid ja avalikku suhtlust;
 • korraldada asutuses asjaajamist, arhiivindusega seonduvaid tegevusi ja personalialast tööd.

SOTSIAALPEDAGOOGI AMETIJUHEND

Sotsiaalpedagoogi töö põhieesmärgid on:

 • tugiisikuteenuse saajate sotsiaalpedagoogiline nõustamine, jõustamine ning iseseiseva toimetulekuvõime suurendamine;
 • isikliku abistaja teenuse tulemuslik korraldamine teenuse saajate iseseisva toimetulekuvõime tõstmiseks.


LIIKUMISPUUDEGA INIMESTE PÄEVAKESKUSE SOTSIAALPEDAGOOGI AMETIJUHEND
Päevakeskuse sotsiaalpedagoogi töö põhieesmärk on klientide sotsiaalsete- ja tööoskuste arendamine, toimetulekuvõime parandamine või säilitamine olemasoleval tasemel, lähtuvalt kliendi isiklikust arengukavast ja rehabilitatsiooniplaanist.


HOOLDUSTÖÖTAJA (koduteenuse osutaja) AMETIJUHEND
Hooldustöötaja töö põhieesmärk on koduteenuse osutamine vastavalt Pärnu Linnavalitsuse poolt kehtestatud teenuse osu­ta­mise korrale, Pärnu Sotsiaalkeskuse ja tema poolt teenindatava isiku (edaspidi: Kliendi) vahel sõl­mitud teenuse osutamise lepingule ja selle lisadele.


SOTSIAALTÖÖTAJA-TUGIISIKU/ TUGIISIKU AMETIJUHEND

 • Tugiisiku töö põhieesmärk on toimetulekuraskustes lastega perede (teenuse saaja) jõustamine ning toimetulekuvõime tõstmine.
 • Sotsiaaltöötaja-tugiisiku töö põhieesmärk on toimetulekuraskustes lastega perede (teenuse saaja) sotsiaalnõustamine ja jõustamine ning toimetulekuvõime tõstmine.

VABAAJAKESKUSE ADMINISTRAATORI AMETIJUHEND
Vabaajakeskuse administraatori töö põhiülesanded on:
 • tagada Metsa 10 vabaajakeskuses tegutsevate huvi- ja harrastusringide, organisatsioonide ja eraisikute tegevuseks tingimused lähtudes:
  • organisatsioonidega ja eraisikutega sõlmitud lepingutest;
  • vabaajakeskuse sisekorraeeskirjaeeskirjadest.
PÄEVAKESKUSE HELIN TEGEVUSTERAPEUDI AMETIJUHEND
Tegevusterapeudi töö põhieesmärk on päevakeskuse teenuse saajate tegevusvõime säilitamine ja edendamine ning nende igapäevaeluks vajaliku iseseisvuse suurendamine.

PSÜHHOLOOG-TEGEVUSJUHENDAJA AMETIJUHEND
Psühholoog-tegevusjuhendaja töö põhieesmärk on: keskuse päevakeskuse psüühiliste erivajadustega klientide sotsiaalsete ja igapäevaoskuste arendamine ja toimetulekuvõime parandamine või säilitamine olemasoleval tasemel lähtuvalt kliendi individuaalsest arengukavast.