Meie kliendil (tema eestkostjal) on õigus:

… saada õigel ajal professionaalset just tema vajadustega sobivat teenust ning olla väärikalt ning hoolivalt koheldud;
… olla võrdselt koheldud sõltumata soost, rahvusest, rassist, nahavärvusest, keelest, usust, poliitilistest või muudest veendumustest, sotsiaalsest päritolust, varanduslikust seisust, sünni- või muust seisundist;
… vabale enesemääratlusele ehk õigus teha valikuid ja ennast teostada eeldusel, et ta oma toimingutega ei riiva teiste inimeste samalaadseid õigusi s.t. ise otsustada, milliseid teenuseid ja kui kaua neid kasutada, taotleda vajadusel hooldaja vahetamist, pöördudes asutuse juhataja poole jm;
… tutvuda teenuse osutamisega ja endaga seotud dokumentidega (näiteks asutuse kodukord, teenuste osutamise kord, teenuse vajaduse hindamisakt jne).
… olla kaasatud teenuse osutamise kogu protsessi (näiteks teenuste vajaduse hindamine, tegevusplaani koostamine, tegevuste elluviimine, hindamine) ja teda puudutavate otsuste vastuvõtmisesse ning rääkida kaasa asutuse arengus.
… esitada kaebusi ja teha ettepanekuid teenuse paremaks korraldamiseks;
… teda puudutavate isikuandmete konfidentsiaalsusele (st ilma tema või eestkostja nõusolekuta ei tohi keegi avaldada teda puudutavaid andmeid teistele isikutele, va juhul, kui seadus ei sätesta teisiti);
… informeeritud nõusolekule, kui tema andmeid soovitakse kasutada uurimuslikel eesmärkidel;
… tutvuda teenuse ajal kogutud teda puudutavate dokumentidega, pöördudes asutuse juhataja poole.

Meie kliendil (tema eestkostjal) on kohustus:

… olla lugupidav ja viisakas töötajate ning teiste klientide vastu;
… küsida selgitusi ja täpsustusi, kui talle antud info jääb arusaamatuks;
… teatada kohe takistustest, mis mõjutavad teenuse osutamist;
… anda enda kohta teenuse osutamiseks vajalikke tõeseid andmeid ning teatada kohe, kui need muutuvad;
… hoiduda teenuse kasutamise ajal ja teenuse osutamise kohas alkoholi ning narkootiliste ainete tarvitamisest;
… kasutada asutuse ja/või teiste klientide vara heaperemehelikult;
… pidada kinni asutuses kehtivast kodukorrast ja/või teenuse osutamise lepingust;
… tasuda tasuliste teenuste eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale.