Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus

Täiendava info saamiseks palume pöörduda oma piirkonna juhtumikorraldaja pool:   krista.neidra@sotsiaalkindlustusamet.ee või telefoni 5253883 teel.

ETTEPANEKUTE JA KAEBUSTE ESITAMISE NING LAHENDAMISE KORD


Alates 1. jaanuarist 2018 rahastab Sotsiaalkindlustusamet uut erihoolekandeteenust – igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena.
Teenus on mõeldud kodus elavatele raske või sügava intellektipuudega täisealistele, kes vajavad pidevat kõrvalabi, hooldust ja järelevalvet.
Selle eesmärk on pakkuda suurt hooldust ja kõrvalabi vajavatele raske või sügava intellektihäirega täisealistele inimestele toimetulekuks vajalikku teenust võimaldades neil jätkata elamist koduses keskkonnas. Samal ajal aitab teenus vähendada lähedaste igapäevast hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus osalemist.

Teenusele on õigustatud

Inimene, kellel on diagnoositud raske või sügav intellektihäire (diagnoos F71-F73) ja ta ei ole ise võimeline sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajab selles pidevalt kõrvalabi või püsivat tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt.
Inimesele koostatud rehabilitatsiooniplaanis on kirjeldatud suur hooldus, kõrvalabi ja järelevalve vajadus.

Kuidas teenust saada

1. Inimene või tema seaduslik esindaja esitab SKA-le erihoolekandeteenuse taotluse, kus märgib soovitud teenuseks igapäevaelu toetamise teenus päeva ja nädalahoiuteenusena. Taotlusele märgitakse soovi korral ka eelistatud teenuseosutaja ja teenuse osutamise koht. Taotlust võib esitada ka siis, kui inimese elukohas või selle lähedal ei ole olemas veel teenuseosutajat, kuid teenusele õigustatuse kriteeriumid on täidetud.
2. Inimesel on määratud diagnoos F71-F73. Diagnoosi puudumisel suunab juhtumikorraldaja inimese psühhiaatri vastuvõtule.
3. Inimesel on kehtiv rehabilitatsiooniplaan, milles on kirjeldatud teenusevajadus. Kui kehtivat rehabilitatsiooniplaani ei ole, suunab juhtumikorraldaja inimese plaani koostamisele erihoolekandeteenuse taotluse alusel. Kui rehabilitatsiooniplaanist ei selgu inimese IET päeva- ja nädalahoiuteenuse vajadus, hindab juhtumikorraldaja seda ise toetus- ja abivajaduse hindamisvahendiga.
4. Valitakse teenuseosutaja.
5. Kõikide dokumentide saabumisest 15 tööpäeva jooksul tehakse teenuse osutamise otsus ning vormistatakse suunamisotsuse/järjekorrateate.
6. Teenuseosutajal olevale ühele teenuskohale on võimalik suunata maksimaalselt kuni kolm inimest, kes saavad ühte teenuskohta kasutada kuus kuni 23 (öö)päeva omavahel teenuse kohta ja teenuskoha aega vastavalt oma vajadustele ja kokkulepetele teenuseosutajaga kasutada.

Pärnu Sotsiaalkeskus osutab teenust kuni 9-le inimesele.

Teenuse hind

Teenus on selle saajale tasuta.
Pärnu linna elanikul tuleb tasuda teenuse kasutamise puhul toidu eest. Hinna kehtestab Pärnu linnavalitsus.
Teise omavalitsuse elanikule lisandub ruumikulude katmise tasu.

 Teenuse hinnad alates 01.01.2023

  
Igapäevaelu päeva- ja nädalahoiu teenuse ruumikulude katmises osalemise tasu teiste kohaliku omavalitsuse elanikele
1 päev
3,20 eurot
Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenus, omaosalus (toitlustamine 3Xpäevas, ilma hügieenitarveteta)
1 päev
7,00
Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenus, omaosalus (toitlustamine 1 X päevas, ilma hügieenitarveteta) 1 päev5,00