Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus

Täiendava info saamiseks palume pöörduda oma piirkonna juhtumikorraldaja poole – Linda Lillemaa e-post: linda.lillemaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  või telefoni 447 7633 teel.

ETTEPANEKUTE JA KAEBUSTE ESITAMISE NING LAHENDAMISE KORD


Alates 1. jaanuarist 2018 rahastab Sotsiaalkindlustusamet uut erihoolekandeteenust – igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena.
Teenus on mõeldud kodus elavatele raske või sügava intellektipuudega täisealistele, kes vajavad pidevat kõrvalabi, hooldust ja järelevalvet.
Selle eesmärk on pakkuda suurt hooldust ja kõrvalabi vajavatele raske või sügava intellektihäirega täisealistele inimestele toimetulekuks vajalikku teenust võimaldades neil jätkata elamist koduses keskkonnas. Samal ajal aitab teenus vähendada lähedaste igapäevast hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus osalemist.

Teenusele on õigustatud

Inimene, kellel on diagnoositud raske või sügav intellektihäire (diagnoos F72-F73) ja ta ei ole ise võimeline sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajab selles pidevalt kõrvalabi või püsivat tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt.
Inimesele koostatud rehabilitatsiooniplaanis on kirjeldatud suur hooldus, kõrvalabi ja järelevalve vajadus.

Kuidas teenust saada

1. Inimene või tema seaduslik esindaja esitab SKA-le erihoolekandeteenuse taotluse, kus märgib soovitud teenuseks igapäevaelu toetamise teenus päeva ja nädalahoiuteenusena. Taotlusele märgitakse soovi korral ka eelistatud teenuseosutaja ja teenuse osutamise koht. Taotlust võib esitada ka siis, kui inimese elukohas või selle lähedal ei ole olemas veel teenuseosutajat, kuid teenusele õigustatuse kriteeriumid on täidetud.
2. Inimesel on määratud diagnoos F72-F73 (F72 raske vaimne alaareng, F73 sügav vaimne alaareng). Diagnoosi puudumisel suunab juhtumikorraldaja inimese psühhiaatri vastuvõtule.
3. Inimesel on kehtiv rehabilitatsiooniplaan, milles on kirjeldatud teenusevajadus. Kui kehtivat rehabilitatsiooniplaani ei ole, suunab juhtumikorraldaja inimese plaani koostamisele erihoolekandeteenuse taotluse alusel. Kui rehabilitatsiooniplaanist ei selgu inimese IET päeva- ja nädalahoiuteenuse vajadus, hindab juhtumikorraldaja seda ise toetus- ja abivajaduse hindamisvahendiga.
4. Valitakse teenuseosutaja.
5. Kõikide dokumentide saabumisest 15 tööpäeva jooksul tehakse teenuse osutamise otsus ning vormistatakse suunamisotsuse/järjekorrateate.
6. Teenuseosutajal olevale ühele teenuskohale on võimalik suunata maksimaalselt kuni kolm inimest, kes saavad ühte teenuskohta kasutada kuus kuni 21 (öö)päeva omavahel teenuse kohta ja teenuskoha aega vastavalt oma vajadustele ja kokkulepetele teenuseosutajaga kasutada.

Pärnu Sotsiaalkeskusele on antud 3 teenuse osutamise kohta st. meil on võimekus teenuse osutamiseks kuni 9-le inimesele.

Teenuse hind

Teenus on selle saajale tasuta.

Tasuda tuleb teenuse kasutamise puhul päevasel ajal toidu eest ja ööpäevaringselt teenuse kasutamise korral  toitlustuse, majutuse, hügieeni- ja hooldusvahendite eest. 
Hinna kehtestab Pärnu linnavalitsus.
Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenuse klientide ööbimine Riia mnt 70 (sisaldab hommiku-,
lõuna- ja õhtusööki, hooldus- ja hügieenitarbeid).
1 ööpäev
12,85 eurot
Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenuse klientide ööbimine Riia mnt 70 (sisaldab hooldus- ja hügieenitarbeid).
1 ööpäev
7,00 eurot