Transporditeenuse korraldaja on kohustatud:

 1. Korraldama Eakate Avahoolduskeskuse poolt osutatavaid transporditeenuseid (invatransporditeenus ja transporditeenus koduhooldusklientidele) vastavalt invatransporditeenuse ja koduhooldusteenuse osutamise korrale sh:
 2. tellimuste vastuvõtmine tööpäeviti kl 8-15;
 3. autojuhtide sõidugraafikute koostamine vastavalt tellimustele;
 4. autojuhtide töögraafikute koostamine;
 5. laekunud raha vastu võtmine, kassadokumentide vormistamine ja sissemaksete tegemine asutuse kassasse;
 6. invatransporditeenuse kasutamise kohta arvestuse pidamine, igakuiste kokkuvõtete tegemine ja andmete edastamine arvete koostamiseks asutuse juhatajale;
 7. invatransporditeenuse kasutamise kohta aastaaruande koostamine; 
 8. jooksvate probleemide lahendamine.
 9. Teatama teenuste osutamist takistavate ettenägematute situatsioonide ilmnemisest ja probleemidest koheselt asutuse juhatajale.
 10. Töösuhte ajal ja pärast töösuhte lõppemist hoidma talle töö tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni. 
 11. Täitma asutuse poolt kehtestatud töökorralduse reegleid ning  tööohutuse- ja töötervishoiu nõudeid;

Transporditeenuse korraldajal on õigus:

 1. Saada töökohustuste täitmiseks õigeaegset informatsiooni ja andmeid.
 2. Saada oma tööks vajalikud tehnilised vahendid.
 3. Saada oma tööülesannete täitmiseks vajalikku täienduskoolitust.
 4. Saada puhkust puhkuseseadusega ettenähtud ulatuses ja  korras.
 5. Teha Eakate Avahoolduskeskuse juhatajale ettepanekuid transporditeenuse osutamise paremaks korraldamiseks;
 6. Keelduda tööst, milleks tal puuduvad teadmised ja oskused ja mille täitmine ei kuulu tema töölepingujärgsete ülesannete hulka.