Hooldustöötaja kohustused on:

1. Koduhooldusteenuste osutamine vastavalt Eakate Avahoolduskeskuse ja tema poolt teenindatavate kõrvalabi vajavate isikute (edaspidi: Kliendi) vahel sõlmitud teenuste osutamise lepingutele ja teenuste nimekirjadele (iga inimese puhul teostatavad tegevused on määratletud individuaalselt, sõlmitud lepingu lisas nr 1) sh:
 • tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja koju toomine lähimast poest, apteegist, abivahendite müügikohast vm;
 • abistamine toidu valmistamisel, sooja toidu tellimine, valmistoidu soojendamine, abistamine söömisel jm ning toidunõude pesemine;
 • esmane eluaseme koristamine (põrandate pühkimine ja pesemine, tolmu pühkimine, vaipade puhastamine tolmuimejaga, prügi välja viimine, voodi korrastamine, 1 tuba ja köök);
 • ahjuküttega eluruumi puhul puude tuppa toomine, puude ahju panemine, tuha välja viimine; veevärgi ja/või  kanalisatsiooni puudumisel puhta vee tuppa toomine kaevust ja /või heitvee väljaviimine;
 • Kliendi saatmine arsti juures käimisel, haiglasse minemisel, erakorralises meditsiiniabis käimisel, muude ametiasutuste külastamisel vms;
 • arsti koju kutsumine, arsti numbri broneerimine, näitude vaatamine ja teatamine, küttepuude tellimine, kütte lõhkumise, saagimise ja ladustamise korraldamine, pesupesemise korraldamine, vestlus, informatsiooni edastamine vms; toimetulekutoetuse,  puudeastme taotlemine, muude dokumentide muretsemine, kommunaalmaksete tasumine pangas vms;
 • mitteliikuva eaka hügieenitoimingud (pesemine, mähkmete vahetamine jms) , koduse pesemise korraldamine (kui selleks on olemas turvalised tingimused) ja vajadusel Kliendi abistamine kodusel pesemisel;
 • ise liikuva eaka hügieenitoimingud (pesemine, puhastamine, mähkmete vahetamine), potitooli välja viimine, koduse pesemise korraldamine (kui selleks on olemas turvalised tingimused) ja vajadusel Kliendi abistamine kodusel pesemisel;
 • vajadusel Kliendi saatmine saunas käigul (Metsa t 10 saunas), pesemine ja riietamine;
 • Eakate Avahoolduskeskuse transpordi tellimine;
 • akende pesemine (kui on tagatud tööohutusreeglid), maksimaalselt 2X aastas ja trepikoja pesemine (1 korrus, kliendi koristuskorral),  kui selleks on Kliendil soov ja vajadus;
 • pesu pesemise korraldamine Metsa t 10 keskuses, kui selleks on Kliendil soov ja vajadus;
2. Kliendi seisundi ja vajaduste analüüsimine ning informatsiooni edastamine abivajaduse muutumise kohta Eakate Avahoolduskeskuse juhatajale.
3. Eakate Avahoolduskeskuse juhataja poole pöördumine lepingus ette nähtud teenuste osutamist takistavate ettenägematute situatsioonide ilmnemisel.
4. Kliendiga isiklikesse rahalistesse suhetesse mitte astumine, kingituste mitte vastuvõtmine, neilt esemete mitte ostmine, raha või asjade oma isiklikule hoiule mitte võtmine ega Kliendi mitte mõjutamine pärimisõiguslike dokumentide vormistamisel.
5. Töösuhte ajal ja pärast töösuhte lõppemist talle töö tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni saladuses hoidmine.
6. Vajaduse korral muude hooldustöötaja töö iseloomust ja hooldustöötaja ametikohast tulenevate ülesannete täitmine.
7. Asutuse poolt kehtestatud töökorralduse reeglite ning  tööohutuse- ja töötervishoiu üldnõuete täitmine.

Hooldustöötaja õigused on:

1. Saada töökohustuste täitmiseks õigeaegset informatsiooni ja andmeid.
2. Saada asutuse võimaluse piirides oma tööks vajalikud tehnilised- ja isikukaitsevahendid.
3. Saada asutuse võimaluse piirides oma tööülesannete täitmiseks vajalikku täienduskoolitust.
4. Saada puhkust puhkuseseadusega ettenähtud ulatuses ja  korras;
5. Teha Eakate Avahoolduskeskuse juhatajale ettepanekuid koduteenuste osutamise paremaks korraldamiseks;
6. Keelduda tööst, milleks tal puuduvad teadmised ja oskused ning mille täitmine ei kuulu tema töölepingujärgsete ja tööülesannete kirjeldusest tulenevate ülesannete hulka.