Tööalase rehabilitatsioooni hinnad

Tööalase rehabilitatsiooni individuaalne töö (sotsiaaltöötaja, eripedagoog, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed, füsioterapeut, loovterapeut, kogemusnõustaja).
1 tund30,00 eurot
Tööalase rehabilitatsiooni grupitöö (sotsiaaltöötaja, eripedagoog, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed, füsioterapeut, loovterapeut, kogemusnõustaja).
1 tund 1 inimene 15,00 eurot
Tööalase rehabilitatsiooni perenõustamine (sotsiaaltöötaja, eripedagoog, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed, füsioterapeut, loovterapeut, kogemusnõustaja).
1 tund 35,00 eurot
Teenused ja hinnad on kinnitatud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Pärnu Linnavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 4 “Pärnu Sotsiaalkeskuse põhimäärus” § 8 lg 1 alusel Pärnu linnavalitsuse korraldusega 27. märts 2017 nr 167

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on isiku tööeluks ettevalmistamine, tööle asumise ja töökohal püsimise toetamine. Teenust osutatakse alates 01.01.2016.

Rehabilitatsiooni käigus õpetatakse takistava tervisehäirega toime tulema, arendatakse töövõimet ja aidatakse tööeluga kohaneda. Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised (16 kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd või õpib.
Pärnu Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuses on kliendil võimalik rehabilitatsioonimeeskonna kaudu pakutavale tööalasele rehabilitatsioonile lisaks osaleda soovi korral ka meie päevakeskuse ja töökeskuse tegevustes, mis võimaldab kliendile suuremas mahus ja laiapõhjalisemat tegevusprogrammi.

Teenusele registreerimine ja informatsioon

Telefon: 442 5340
e-post: info@sotsiaal.ee 

Sihtgrupid

• Liikumispuudega ja selleni viivate terviseprobleemidega isikud
• Hariduslike erivajadustega noored peale kooli lõpetamist
• Isikud, kelle psüühiline seisund takistab tavapärast toimetulekut tööturul
• Kroonilisest haigusest tingitud funktsionaalse häire ja puudega isikud

​Tööalase rehabilitatsiooni korraldus

Protsess: Töötukassa juhtumikorrladaja suunab kliendi tööalase rehabilitatsiooni teenusele-->klient registreerub teenusele---> teenuse osutaja saadab töötukassale registreerimisteate ---> töötukassa väljastab kinnituskirja.

Kliendi teenusele asumisel täpsustab teenuseosutaja tema rehabilitatsioonivajadust ning koostab hiljemalt kahe nädala jooksul esimesest kohtumisest teenuse osutamise tegevuskava, mille edastab koheselt töötukassale.
Teenuseosutaja annab töötukassale tagasisidet tegevuste ja seatud eesmärkide saavutamise kohta ning esitab töötukassale kliendi teenusel osalemise kohta allkirjastatud osavõtulehe.

Teenused

• sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
• eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
• logopeedi teenus (individuaalne, seanss perele ja grupinõustamine)
• füsioterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus)
• tegevusterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus)
• psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
• kogemusnõustmise teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
* loovterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus) 

Meeskond

Tööalase rehabilitatsioonii meeskonda kuuluvad: sotsiaaltöötaja, eripedagoog, logopeed, tegevusterapeut, psühholoog, loovterapeut, kogemusnõustajad.