Igapäevaelu toetamise teenus Audru osavalla elanikule

KAEBUSTE JA ETTEPANEKUTE ESITAMISE JA LAHENDAMISE KORD

Alates 1. jaanuarist 2018 osutab igapäevaelu toetamise teenust Audru osavalla elanikele Pärnu Sotsiaalkeskus.
Teenust osutatakse 3-le inimesele Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tegevusloa alusel.
Tegevusjuhendaja - Karene Lainela -  447 2785;  karene.lainela@parnu.ee

Teenuse eesmärk

Isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elevate isikute nõustamise kaudu. 
Igapäevaelu toetamise teenust on õigus saadatäisealisel inimesel, kelle on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ning temale ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust. 

Vastunäidustused teenusele suunamisel

 • pikaajalist statsionaarset ravi (nt. sundravi) vajav psüühikahäire;
 • sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena;
 • nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/ või nakkavas faasis;
 • vaimne alaareng, dementsus, orgaaniline psüühikahäire;
 • ambulatoorset ravi vajava isiku võib teenusele suunata ainult juhul, kui raviarst või asutus kindlustab ravi jätkuvuse. 

Kui isikul on õigus igapäevaelu toetamise teenust saada, väljastab Sotsiaalkindlustusamet talle suunamisotsuse, mille alusel pakub igapäevaelu toetamise teenust vabade kohtade olemasolul. 

Igapäevaelu toetamise teenusele suunamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet, selleks on vajalik esitada Sotsiaalkindlustusametile järgnevad dokumendid:
 • Isiku taotlus
 • psühhiaatri suunamiskiri või rehabilitatsiooniplaan
 • isikut tõendava dokumendi koopia

Teenuse kirjeldus

 • isiku isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
 • isiku juhendamine sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • isiku juhendamine aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
 • isiku juhendamine tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
 • isiku tööoskuste kujundamine ja võimaldama isikule töö tegemise harjutamist;
 • isiku lähedaste nõustamine, sealhulgas nõustama isikuga samas eluruumis elavaid isikuid igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;
 • toetame teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu;
 • kaasame isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Töökord teenuse osutamisel 

 • teenuse osutamise vastavuse tagamine kehtestatud seadusandlusele.
 • Isikule kodukorra tutvustamine;
 • Isikule vajalike ruumide tutvustamine;
 • Isiku kohta käiva teenuse osutamisega seotud teabe ning dokumentide kogumine ja säilitamine;
 • teenust osutab kvalifikatsioonile vastav tegevusjuhendaja;
 • Isikuga tutvumine ja tegevusplaani koostamine;
 • Isiku ja Sotsiaalkindlustusameti teavitamine teenuse lõppemise tähtpäeva saabumisest;
 • Isiku ja Sotsiaalkindlustusameti teavitamine teenuse mittevastavusest isiku vajadustele;
 • teenuse lõpetamisel hindama eesmärgi täitmist isikule.

Teenuse arvestuslik maht isiku kohta on minimaalselt 4 tundi kuus. 

Teenuse lõppemine

 • Kui suunamiskirjas olev teenuse osutamise tähtaeg on lõppenud ja isik pole taotlenud selle jätkamist, siis ta enam teenust ei saa.
 • Kui isik ei soovi enam teenust saada, peab ta sellest teavitama tegevusjuhendajat, kes omakorda teavitab Sotsiaalkindlustusametit.

Teenuse eest tasumine 

Teenus on isikule tasuta ja seda rahastatakse riigieelarvest.
Kaebuste, pretensioonide ja ettepanekute puhul on võimalik pöörduda Pärnu Sotsiaalkeskuse poole.
Vaidluste mittelahenemisel pöörduda Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poole.